ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเชียงคาน

จำนวน ชาย 46   คน หญิง 63  คน รวมทั้งหมด 109  คน

จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ