โรงเรียนเชียงคาน

            พระธาตุวัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง

แหล่งปลาบึก ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นสัก อักษรย่อของโรงเรียนเชียงคาน ช.ค.

สีประจำโรงเรียน กรมท่า-เหลือง

สีกรมท่า หมายถึง ความหนักแน่น เข้มแข็ง อดทน

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ปณิธาน นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากล

คติพจน์ ปญฺญานรานํรตนํ มนุษย์ประเสริฐสุดด้วยปัญญา

ปรัชญาโรงเรียน ประพฤติดี มีวิชา กีฬาเด่น เน้นวินัย

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มง่าย ไหว้สวย งดงามด้วยวัฒนธรรม นำชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเชียงคาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากล

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเชียงคาน ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ 2 ถนนชายโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4282-1159,0-4282-2282 โทรสาร 0-4282-1869


พันธกิจของโรงเรียน

             1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

             2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

             3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

             4. พัฒนาผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้ 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

             5. พัฒนาผู้เรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย และปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             6. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครององค์กรชุมชน เครือข่ายนานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลงานทางวิชาการสู่สากล


 เป้าประสงค์

             1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

             2. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล

             3. บุคลาการทางการศึกษา มีความเป็นผู้นำมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถและใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

             4. นักเรียนมีความเป็นพลเมืองดีเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้ 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

             5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทยและปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             6. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน เครือข่ายนานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลงานทางวิชาการสู่สากล


กลยุทธ์

             1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

             2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

             3. พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ให้ม่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

             4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ICT) ในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

             5. ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             6. สนับสนุนภาคีเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ